Nekretnine
jeftinije

Potrebna dokumentacija


  • Zahtjev za dodjelom stambenog kredita
  • Preslika službene isprave sa slikom i adresom za sve sudionike kredita i vlasnike nekretnina (osobna iskaznica, putovnica)
  • Obrazac “Osnovni podaci' ovjeren od poslodavca za sve sudionike kredita (bez ovjere za umirovljenike)

 

Ako je tražitelj kredita, sudužnik ili jamac:


zaposlen kod Poslodavca:


PK-1 porezna kartica za tekuću (minimalno tri mjeseca) i po potrebi za prethodnu godinu ovjerena pečatom i potpisom poslodavca te


 zadnja platna lista ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.


umirovljenik:


preslika rješenja o mirovini, potvrda HZMO o visini mirovine te


odresci za posljednje 3 primljene mirovine.


zaposlen u Štedionici nepoznatom trgovačkom društvu


PK-1 porezna kartica za tekuću (minimalno tri mjeseca) i po potrebi za prethodnu godinu ovjerene od poslodavca,


zadnja platna lista ovjerena pečatom i potpisom poslodavca te


original BON-1 i BON-2 (ne stariji od stariji od tjedan dana).


zaposlen u obrtu


PK-1 porezna kartica za tekuću (minimalno tri mjeseca) i po potrebi za prethodnu godinu ovjerene od poslodavca,


zadnja platna lista ovjerena pečatom i potpisom poslodavca,


original BON 2 (ne stariji od tjedan dana) i


preslika obrtnice.


vlasnik Štedionici nepoznatog trgovačkog društva


original BON-1 i BON-2 (ne stariji od tjedan dana),


porezne kartice za tekuću i prethodnu godinu te


bilanca stanja i račun dobiti i gubitka za protekle dvije godine.


vlasnik obrta:


original BON 2 (ne stariji od tjedan dana),


preslika obrtnice i


rješenje općinske porezne uprave o visini poreza minimalno za proteklo razdoblje od 2 godine.


pomorac zaposlen u stranoj kompaniji


dokaz o najmanje 3godine pomorskog iskustva s maksimalnim prekidom od 6 mjeseci između Ugovora zaključenih s poslodavcem i


preslika pomorske knjižice. 


Posebna dokumentacija vezana uz namjenu stambenog kredita:

za kupnju obiteljskih kuća, stanova ili građevinskog zemljišta


kupoprodajni ugovor (ovjeren kod javnog bilježnika);


zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 10 dana);


za zemljišta i građevinska dozvola sa žigom pravomoćnosti ili potvrda nadležnog organa da je zemljište u zoni gradnje.

za komunalno uređenje građevinskog zemljišta


zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 10 dana);


građevinska dozvola sa žigom pravomoćnosti;


ugovori s komunalnim poduzećima i/ili troškovnik radova ili predračuni (ponude) za materijal ili izvođenje radova.

za izgradnju, dovršenje, rekonstrukciju, adaptaciju, popravak i uređenje obiteljskih kuća i stanova


zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 10 dana);


troškovnik radova ili predračuni (ponude) za materijal ili izvođenje radova;


građevinska dozvola sa žigom pravomoćnosti ili potvrda nadležnog organa da za navedene radove nije potrebna (za unutarnje radove postojeće nekretnine nije potrebno);


nacrti objekta – tlocrt i fasada (samo za obiteljske kuće).

za otplatu stambenog kredita u korištenju


ugovor o stambenom kreditu s bankom ili štedionicom i izvod o stanju duga (ne stariji od 8 dana);


pismo namjere banke ili štedionice kojom se obvezuje izdati brisovno očitovanje, ako je nekretnina predmet osiguranja povrata kredita stambene štednje.

za opremanje stana ili obiteljske kuće


zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od deset dana).


 

Za sve je dokumente potrebno priložiti originale ili preslike s originalnim pečatom i potpisom.

Troškovnik radova mora biti sačinjen od ovlaštene osobe ili trgovačkog društva (po mogućnosti priložiti presliku registracije). Predračuni ili ponude za materijal ili izvođenje radova moraju sadržajno odgovarati računima kojima će se opravdati namjensko korištenje. 

Zajmotražitelj je obvezan dati istinite informacije o okolnostima koje dolaze u obzir za prosudbu kreditne sposobnosti svih sudionika u kreditu stambene štednje kao i o namjeni financiranja sredstvima stambene štednje.

Nakon urednog pripremanja i predočavanja potrebne dokumentacije stambenom štediši se odobrava kredit stambene štednje. Za odobravanje kredita stambene štednje Stambena štedionica zaračunava naknadu za stavljanje kredita na raspolaganje u visini 0,5% iznosa kredita za ugovore zaključene u tarifi spore štednje, odnosno 1% iznosa kredita stambene štednje za ugovore zaključene u ostalim tarifama stambene štednje. Naknadu za stavljanje kredita na raspolaganje nije potrebno posebno unaprijed uplaćivati, već se za iznos naknade zadužuje račun kredita u trenutku stavljanja kredita na raspolaganje.

Ukoliko se sredstvima stambene štednje financira kupnja građevinske čestice ili stambenog objekta isplata se vrši na račun prodavatelja. U slučaju adaptacije, renoviranja, izgradnje i dovršenja stambenih objekata, sredstva stambene štednje se isplaćuju izravno na račun izvođača radova ili prodavatelja materijala ili na privatni račun korisnika kredita koji je u tom slučaju isplaćena sredstva obvezan naknadno (nakon što ih utroši) opravdati odgovarajućim računima. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava stambene štednje ne mogu biti stariji od dana podnošenja zahtjeva za kredit stambene štednje.

Kod građevinskih radova isplata se u načelu vrši u skladu s napretkom gradnje.